Polityka prywatności

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których mam lub będę miał(a) dostęp w związku z wykonywaniem prac na rzecz Firmy Inowater Kukliński Tomasz ul. Marcinkowskiego 121 w Inowrocławiu.

Zobowiązuję się przestrzegać polityk, instrukcji, regulaminów i procedur obowiązujących w Firmie Inowater Kukliński Tomasz dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności oświadczam, że bez upoważnienia nie będę wykorzystywał(a) danych osobowych ze zbiorów Firmy Inowater Kukliński Tomasz.

Oświadczam, że zostałam(em) zapoznana(y) z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, właściwymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym
informacjami o grożącej odpowiedzialności  karnej, a także z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych w Firmie Inowater Kukliński Tomasz ul. Marcinkowskiego 121 w Inowrocławiu.